Governance

Volckaert hanteert de zorgbrede Governance Code om kwaliteit en professionaliteit van bestuur en toezicht te waarborgen. In de statuten van Volckaert en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn de artikelen uit de zorgbrede governance code opgenomen.

Dit betekent o.a. dat er beperkingen zijn met betrekking tot de benoembaarheid van een voormalig lid van de Raad van Toezicht tot de Raad van Bestuur en dat er voorschriften zijn omtrent nevenfuncties. Ook voorzien de statuten in de instandhouding en instelling van de Raad van Toezicht en zijn er bepalingen over benoeming, ontslag en schorsing opgenomen.

Over de toepassing van de zorgbrede Governance Code wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in het jaardocument. Daarnaast is voor Volckaert een klokkenluidersregeling van kracht.

Transparant

Graag is Volckaert open en transparant over haar organisatie. Dit zien we als vorm van goed bestuur en toezicht. Alle informatie over de kwaliteit van clientenzorg vindt u op de pagina Kwaliteit. Ook de onkostenvergoeding van de bestuurder is openbaar. U kunt deze hieronder downloaden.

Wilt u meer weten over de statuten van Volckaert en de reglementen? U kunt deze opvragen bij het secretariaat Raad van Bestuur via secretariaatrvb@volckaert.nl.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy